Privacybeleid

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die COVID DATA NL verwerkt van haar bezoekers. Indien je een bezoek brengt aan onze website, stem je uitdrukkelijk en ondubbelzinnig in met de verwerking van je persoonsgegevens volgens dit Privacybeleid.
Het Privacybeleid bestaat uit de volgende artikelen:

Artikel 1. Verantwoordelijke.
Artikel 2. Welke persoonsgegevens verzamelt COVID DATA NL, voor welk doel en gedurende welke periode.
Artikel 3. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers.
Artikel 4. Inzagerecht, verwijdering, vragen en klachten.
Artikel 5. Wijziging van het Privacybeleid.
Artikel 6. Overgang van onderneming.

COVID DATA NL adviseert je om het Privacybeleid goed door te lezen en een kopie daarvan af te drukken of op te slaan voor jouw administratie.

 

Artikel 1. Verantwoordelijke.

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Gelegenheidscoalitie COVID DATA NL bestaande uit Stichting Informatievoorziening voor Zorg en Onderzoek (STIZON), KVK-nummer: 30158993, Zorg.nl, KVK-nummer: 89202333 en het ROS-netwerk.  
E-mail :  info@covid-data.nl

 

Artikel 2. Welke persoonsgegevens verzamelt COVID DATA NL, met welk doel en gedurende welke periode?

2.1 Persoonsgegevens.

2.1.1. Soort gegevens In het kader van jouw deelname worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 1. a) voornaam en achternaam
 2. b) geslacht
 3. c) leeftijd
 4. d) postcodegetal
 5. e) gebruikersnaam (e-mailadres)
 6. f) versleutelde wachtwoord

2.1.2 Doel van de verwerking COVID DATA NL verwerkt de in sub 2.1.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. Anoniem statistisch onderzoek. Geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens kunnen worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek of statistiek door onszelf of door derden. Deze geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens zijn nooit tot jou als individu te herleiden.

2.1.3 Gedurende welke periode worden de persoonsgegevens verwerkt.

COVID DATA NL verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je gebruik en tot maximaal een jaar na afloop van je gebruik van het contactformulier en de inschrijving voor de nieuwsbrief van COVID DATA NL.


Na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijn zal COVID DATA NL de persoonsgegevens direct vernietigen en/of anonimiseren, tenzij zij het op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.

 

Artikel 3. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers.

Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft COVID DATA NL passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden je persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging. Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt COVID DATA NL gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerkers. Deze verwerkers verwerken de persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van COVID DATA NL. Met de verwerkers heeft COVID DATA NL een verwerkersovereenkomst gesloten waarin de verwerker wordt verplicht om alle verplichtingen uit de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), de Europese algemene verordening gegevensbescherming en dit Privacybeleid na te leven.

 

Artikel 4. Inzagerecht, verwijdering, vragen en klachten.

COVID DATA zal je verzoeken steeds onverwijld in behandeling nemen en je onverwijld, en in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat COVID DATA NL aan het verzoek heeft gegeven. Indien COVID DATA NL je verzoek niet inwilligt zal zij dat altijd nader toelichten. In aanvulling op voorgaande kan je via je eigen account ook zelf je persoonsgegevens inzien, wijzigen of verwijderen.

Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van jouw persoonsgegevens, kun je eveneens via e-mail contact met ons opnemen. COVID DATA NL zal het bezwaar onverwijld, en in ieder geval binnen een maand na de ontvangst daarvan, in behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens verwijderen, tenzij zij op grond van een wettelijke verplichting genoodzaakt is het betreffende persoonsgegevens te bewaren. Indien dat laatste het geval is, zal COVID DATA NL je hiervan op de hoogte brengen.

Indien je klachten hebt over de wijze waarop COVID DATA NL je persoonsgegevens verwerkt of jouw verzoeken behandelt, kun je contact opnemen via info@covid-data.nl. Indien dit niet leidt tot een oplossing kan je natuurlijk altijd gebruik maken van jouw recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of een beroep te doen op de bevoegde rechter.

Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen per e-mail worden gericht aan ons secretariaat.

 

Artikel 5. Wijziging Privacybeleid.

Dit Privacybeleid (Versie Februari 2021) kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden via de website aan je bekend gemaakt. COVID DATA NL adviseert je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.

 

GEBRUIKSVOORWAARDEN 

Artikel 1 – Begrippen.

Gelegenheidscoalitie COVID DATA NL bestaande uit Stichting Informatievoorziening voor Zorg en Onderzoek (STIZON), KVK-nummer: 30158993, Zorg.nl, KVK-nummer: 89202333 en het ROS-netwerk

De website: www.covid-data.nl 

Gebruiker: de persoon die gebruikmaakt van de website.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid.

2.1 Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van de website. Het Privacybeleid van de website maakt deel uit van deze Gebruiksvoorwaarden.

2.2 COVID DATA NL is gerechtigd deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen en zal de meest actuele versie plaatsen op de website.

 

Artikel 3 – Totstandkoming.

De overeenkomst tussen de Gebruiker en COVID DATA NL komt tot stand op het moment dat de Gebruiker deze gebruiksvoorwaarden, na de eerste keer inloggen in de omgeving van de website, heeft aanvaard en wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.

 

Artikel 4 – Gebruik van website 

Voor het gebruik gelden de volgende voorwaarden:

 1. Gebruiker dient zich te gedragen als een verantwoordelijke en zorgvuldige (internet)gebruiker;
 2. Gebruiker garandeert dat alle gegevens die voor het gebruikmaken van de website aan COVID DATA NL worden verstrekt volledig, juist en actueel zijn;
 3. Gebruiker zal geen handelingen verrichten die een onredelijk of disproportioneel beslag leggen op de infrastructuur van de website
 4. Gebruiker zal de functionaliteit van website niet belemmeren en geen applicaties gebruiken die de website monitoren en/of er delen van kopiëren;
 5. Gebruiker zal website niet gebruiken voor het plaatsen van informatie met een onrechtmatig, inbreuk makend of strafbaar karakter of informatie die beledigend is.

 

Artikel 5 – Beëindiging en opschorting gebruik.

COVID DATA NL is gerechtigd om, zonder voorafgaande bekendmaking en zonder daarmee schadeplichtig te worden jegens de Gebruiker, website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan (tijdelijk) te beperken, te weigeren of op te schorten, in het bijzonder indien;

 1. Gebruiker in strijd handelt met deze Gebruiksvoorwaarden, in het bijzonder het bepaalde in artikel 4;
 2. Gebruiker in strijd handelt met toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens;
 3. Dit naar het oordeel van COVID DATA NL noodzakelijk is in verband met door te voeren wijzigingen in de dienstverlening of voor onderhoud van de website of de infrastructuur van COVID DATA NL;
 4. Dit naar het oordeel van COVID DATA NL noodzakelijk is voor het functioneren, de veiligheid of de integriteit van de infrastructuur van COVID DATA NL;
 5. Dit naar het oordeel van COVID DATA NL noodzakelijk is ter bescherming van de via de website verwerkte (persoons)gegevens, de voorkoming van misbruik of andere schendingen van de privacy.

 

Artikel 6 – Privacy en informatiebeveiliging.

In het kader van de nieuwe wet- en regelgeving ingaande 25 mei 2018 heeft COVID DATA NL een nieuw privacybeleid document opgesteld.

 

Artikel 7 – Intellectuele Eigendomsrechten.

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder het auteursrecht, het merkenrecht en het databankenrecht, met betrekking tot de website en de door middel van de website verwerkte gegevens berusten bij COVID DATA NL, hieronder mede begrepen alle teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto’s, software en softwareapplicaties, audiovisueel materiaal en overige materialen die COVID DATA NL in verband met de website gebruikt. Niets in deze gebruiksvoorwaarden is bedoeld om enige intellectuele eigendomsrechten aan Gebruiker over te dragen.
 2. COVID DATA NL verleent Gebruiker voor de duur van het gebruik van de website en onder de in de genoemde gebruiksvoorwaarden een persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet-sublicentieerbaar en niet-overdraagbaar, recht om gebruik te maken van de website.

 

Artikel 8 – Aansprakelijkheid.

 1. COVID DATA NL garandeert niet dat de website ononderbroken zal werken, noch dat de website vrij zal zijn van virussen, gebreken of andere onvolkomenheden.
 2. COVID DATA NL is jegens Gebruiker niet aansprakelijk voor schade in verband met het gebruik van de website. Deze beperking geldt niet indien sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van COVID DATA NL.
 3. Gebruiker vrijwaart COVID DATA NL voor aansprakelijkheid in verband met door de Gebruiker via de website geplaatste onrechtmatige of strafbare informatie.

 

Artikel 9 – Varia, toepasselijk recht en bevoegde rechter.

 1. Op de gebruiksvoorwaarden en het gebruik van de website is het Nederlands recht van toepassing.
 2. COVID DATA NL mag rechten en verplichtingen die uit deze gebruiksvoorwaarden voortvloeien overdragen aan derden en zal de Gebruiker daarvan via de website op de hoogte stellen. Indien de Gebruiker deze overdracht van verplichtingen aan een derde niet acceptabel vindt, kan hij het gebruik van de website.
 3. Is of worden deze gebruiksvoorwaarden gedeeltelijk ongeldig, dan blijven Gebruiker en COVID DATA NL aan het overblijvende gedeelte gebonden. COVID DATA NL zal het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze gebruiksvoorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.